«Bru?urupu?u l?nais valsis»

Bru?urupu?u l?nais valsis
 

Pankola Katr?na

"Bru?urupu?u l?nais valsis"

Книга издана в 2012 году.

Nevald?mi meli, apsl?pta kaisle, intrigu posts pret patiesas m?lest?bas labdab?go starojumu un cer?bu mirdzumu gandr?z katram paz?stami person??i, autores meistar?g? tv?riena vad?ti, dz?vo re?lu un ticamu dz?vi Par?z?. K? mazi, sp?t?gi bru?urupu?i vi?i ietiep?gi virz?s uz priek?u, p?r?k straujaj? un varm?c?gaj? pasaul? m?coties dejot l?n?k, arvien l?n?k…
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено