«Kad pude?kok? dzied v?j?»

Kad pude?kok? dzied v?j?
 

Vaita K?rena

"Kad pude?kok? dzied v?j?"

Книга издана в 2015 году.

M?lest?bu uz gr?mat?m Emija Hamiltone izjutusi, kop? sevi atceras. Kad vi?as rok?s non?k kaste ar sen?m gr?mat?m, Emija kaisl?gi nododas izp?tes priekam. Starp nodzelt?ju?aj?m lap?m vi?a atkl?j aizraujo?u, v?stul?s uzrakst?tu slepenas m?las st?stu. Jaun? v?rie?a balss atdz?vina Emijas sird? dzi?i snaudo?as j?tas, un vi?a dodas ce?ojum? uz vietu, kur rakst?tas v?stules. Tas piln?b? izmaina vi?as dz?vi…
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено