«Tro?a cena. M?su Greju liktenis»

Tro?a cena. M?su Greju liktenis
 

?eisa Ella

"Tro?a cena. M?su Greju liktenis"

Книга издана в 2015 году.

Laikmet?, kad pats svar?g?kais bija laist pasaul? d?lus un karalie?u likteni noteica vi?u b?rnu dzimums, ??s tr?s karalisk?s Tj?doru dzimtas meitenes bija atkar?gas no savu vec?ku b?stamaj?m iegrib?m. Lai apmierin?tu savu nevald?mo godk?ri, vi?i bija gatavi risk?t ar meitu dz?v?bu. Par kara?a Henrija VIII vald??anas laik? pie?autajiem varas pa??mieniem kl?st le?endas v?l ?obaltdien. P?c tam, kad se?padsmitgad?g? D?eina Greja pavada Anglijas tron? devi?as dienas, vi?a un m?sas tiek ierautas Tj?doru galma izdz?vo?anas sp?l? uz visiem laikiem.
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено