«Ide?ls v?rs»

Ide?ls v?rs
 

Vaithausa L?sija

"Ide?ls v?rs"

Книга издана в 2014 году.

Hanna Reilija var sevi uzskat?t par laim?gu sievieti. Perfekta laul?ba, m?lo?s v?rs, pa?iem savs, veiksm?gs uz??mums… Uztic??an?s un sapratne no pusv?rda, laime piln?b?. L?dz br?dim, kad Marks neatlido ar paredz?to lidma??nas reisu, vi?? nav re?istr?jies nevien? viesn?c? un nav sazvan?ms pa telefonu… Mekl?jot atbildes, Hanna saprot, ka ir k?ds nosl?pums, kuru Marks sievai neatkl?j, lai pasarg?tu… sevi vai Hannu?
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено