«Smar?u kolekcion?re»

Smar?u kolekcion?re
 

Tesaro Ketl?na

"Smar?u kolekcion?re"

Книга издана в 2014 году.

Greisas Manro dz?v? iest?jies sajukums: Londonas smalko aprindu sabiedrisk? dz?ve vi?u nogurdina, nesen nosl?gt? laul?ba ir uz sabrukuma robe?as, un m?jsaimnieces karjera Greisu neizsak?mi garlaiko. K? atpest??ana pien?k Greisai adres?ta v?stule, kur? apgalvots, ka vi?a ir nosaukta par mantinieci Evas d’Ors? testament?… Ir tikai viena nelaime: Greisa nekad neko nav dzird?jusi par Evu d’Ors?. Greisa nekav?joties dodas uz Par?zi. Pamests smar?u veikali?? S?nas kreisaj? krast? ?auj at??etin?t sirdi ploso?o st?stu par neparastu sievieti, kura ir apb?rusi augst?ko sabiedr?bu pag?ju?a gadsimta divdesmito gadu ?ujork? un Par?z?.Читать книгу
Читать книгу "Smar?u kolekcion?re" (Tesaro Ketl?na)

Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено