«Karalienes nerrs»

Karalienes nerrs
 

?eisa Ella

"Karalienes nerrs"

Книга издана в 2014 году.

Ir 1629. gads. Karalis ??rlzs Pirmais un vi?a sieva Anrieta Marija valda Anglij? tikai tre?o gadu. Dz?vojot zem?, kas vi?u ien?st francisk?s izcelsmes un kato?tic?bas d??, Anrieta Marija izmis?gi ilgojas p?c Francijas. Vi?a pulc? ap sevi Karalisko d?vai?u kolekciju, kur? ietilpst milzis, divi punduri, virves dejot?ja, akrob?ts un dz?vnieku dres?t?js, k? ar? D?efrijs, kuru necil? auguma d?? d?v? par lordu Minimusu un kura uzdevums galm? ir g?d?t par karalisk?m tenk?m, izspiegojot savu karalieni. Pamaz?m D?efrija sird? plaukst j?tas pret Anrietu Mariju, un t?s t?lu p?rsniedz auguma ierobe?ojumus – vi?? iem?l karalieni, kuru gras?s izn?cin?t…




Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено