«Lavandas r?ts»

Lavandas r?ts
 

Devero D??da

"Lavandas r?ts"

Книга издана в 2013 году.

Piecu gadu vecum? D?osija zaud? m?ti. Dr?z m?j?s ien?k pam?te un divas vi?as meitas, un D?osija ir nesaprasta, nevienam nevajadz?ga, glu?i k? pasak? par Pelnru???ti. K?dudien D?osijas ce?? aizved uz vientu??s vec?s kundzes Edi m?ju, kur meitene tiek uz?emta ar sirsn?bu un m?lest?bu. Edi kundze, glu?i k? sarge??elis, no sirds iem?l b?rnu un r?p?jas par biklo un gudro meiteni. Pamaz?m vi?as k??st par draudzen?m un gara radiniec?m. D?oslinai pieaugot, arvien vair?k p?r?em saj?ta, ka vi?a pieder pie citas ?imenes, ne sav?j?s. T?d?? D?osijai ir sevi??i s?p?gi uzzin?t, ka Edi kundze, aizejot m???b?, mantojum? atst?jusi vair?k jaut?jumu nek? atbil?u. Un tad D?osija atrod k?du ?pa?u pavedienu uz pag?tnes notikumiem, kuri atkl?j vi?as dzimtas nosl?pumus un pare?o n?kotni…
Тематические метки:

Новинки электронных книг

Похожих книг не найдено